การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

|