การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|