กิจกรรมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมสำหรับบุคลากร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในสังกัดอบต.ทัพราช

|