กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

|

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช นำโดยนายพรพงษ์ เสาวคนธ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว