ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

|

ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565