คำสั่งสำนักปลัด อบต.ทัพราช ที่ 1/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด อบต.ทัพราช

|