คำสั่งอบต.ทัพราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช

|