คำสั่งอบต.ทัพราช เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.ทัพราช ณ วันที่ 15 พ.ย. 65

|