คำสั่ง อบต.ทัพราช ที่ 045/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

|