คำสั่ง อบต.ทัพราช ที่ 265/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ 2563

|