คำสั่ง อบต.ทัพราช ที่ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการในตำแหน่ง

|