จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์/อาหารกลางวันและน้ำดื่ม/จัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต

|