จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (อุทกภัย) บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔ จุดตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|