จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (อุทกภัย) บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑ จุดตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|