จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (อุทกภัย) บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|