จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (อุทกภัย) บ้านโคกไพล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|