จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (อุทกภัย) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ จุด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|