นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ณ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|