ประกาศซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑๖ และบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ ๒

|