ประกาศสภาอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

|