ประกาศสภาอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 (เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65)

|