ประกาศสภาอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

|