ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|