ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร

|