ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย)

|