ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ  กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|