ประกาศอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

|