ประกาศอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65

|