ประกาศสภาอบต.ทัพราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566

|