ประกาศอบต.ทัพราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565

|