ประกาศอบต.ทัพราช เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|