ประกาศอบต.ทัพราช เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

|