ประกาศอำเภอตาพระยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

|