ประกาศอำเภอตาพระยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

|