ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

|