ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

|