ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

|