ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

|