ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

|