ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

|