ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

|