ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

|