มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาวะประชาชนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ โดยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 1.นางช้อย ค้าขาย หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร 2.นางเหี้ยม ลาภรัมย์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 3.นายเหวน เย็นภู หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ

|