รายงานกาประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66

|