รายงานการประชุมคกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ทัพราช เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|