รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ทัพราช แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 พ.ค. 66

|