รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

|