รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

|