รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

|