รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

|